REGULAMIN KONKURSU „ibis – tu mieszka muzyka”

 

§ 1 WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady konkursu pod nazwą „ibis – tu mieszka muzyka” (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest agencja TheProduction. występująca pod nazwą rejestrową CHILL ARMADA MACIEJ URBAŃCZYK, NIP 6431647123 z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 48/154, 00-872” (dalej: „Organizator”).

3. Sponsorem Konkursu jest firma Orbis S.A. (dalej: „Sponsor” ).

4. Celem Konkursu jest wyłonienie 5 osób lub Zespołów (jak zdefiniowano w dalszej części Regulaminu), która uprawnione będą do nagrania profesjonalnych utworów muzycznych w przygotowanym przez Organizatora studio muzycznym

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

6. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.

9. Organizator przeprowadza Konkurs przy wykorzystaniu strony internetowej dostępnej pod adresem: www.ibis.com/tumieszkamuzyka (dalej: „Strona Konkursowa”).

10. W trakcie trwania Konkursu treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

11. Równolegle z Konkursem określonym w niniejszym Regulaminie organizowany jest niezależny konkurs pod nazwą „ibis – tu mieszka muzyka. Konkurs dla głosujących”, który adresowany jest do osób oddających głosy w ramach niniejszego Konkursu (dalej: „Konkurs II”). Organizatorem Konkursu II jest agencja TheProduction. występująca pod nazwą rejestrową CHILL ARMADA MACIEJ URBAŃCZYK, NIP 6431647123 z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 48/154, 00-872”.

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od dnia 5 września 2017 roku roku od godziny 10:00 do dnia 1 października 2017 roku roku do godziny 23:59.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników.

§ 3 UCZESTNICY

1. Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie, która w terminie od dnia 5 września 2017 roku roku godz. 10:00 do 1 października 2017 roku godz. 23:59 zarejestruje się na Stronie Konkursowej za pomocą dedykowanego formularza („Formularz” ), zaakceptuje niniejszy Regulamin oraz wykona zadanie konkursowe (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które w dniu zaakceptowania niniejszego Regulaminu:

a. ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych bądź ukończyły 16 lat i posiadają oświadczenie pełnoprawnego opiekuna osoby małoletniej zezwalające na udział w Konkursie;

b. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

2a. W przypadku wygranej osoby, która w dniu zaakceptowania Regulaminu ukończyła 16 lat i posiada oświadczenie pełnoprawnego opiekuna zezwalające na udział w Konkursie, jest ona zobowiązana są do realizacji nagrody I i II stopnia w towarzystwie pełnoprawnego opiekuna lub pod jego nadzorem.

3. Uczestnikiem Konkursu może być także grupa osób fizycznych (dalej: „Zespół”), przy czym:

a. cały Zespół uważany jest za pojedynczego Uczestnika;

b. zgłoszenie udziału w Konkursie może zostać dokonane wyłącznie przez członka Zespołu;

c. członek Zespołu dokonujący zgłoszenia udziału w Konkursie musi posiadać stosowne umocowanie do działania w imieniu wszystkich członków Zespołu;

d. określone w niniejszym Regulaminie warunki udziału w Konkursie mają zastosowanie zarówno do Zespołu jako całości, jak i do poszczególnych jego członków;

e. działania lub zaniechania poszczególnych członków Zespołu uważane są za działania i zaniechania całego Zespołu.

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby fizyczne lub Zespoły będące stronami jakichkolwiek umów zawartych z podmiotami zawodowo współpracującymi z twórcami muzyki, m.in. wytwórnie fonograficzne, agencje marketingowe.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu;

b. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;

c. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora, Sponsora lub godzące w ich wizerunek.

§ 4 ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

1. Zadanie konkursowe polega na utrwaleniu i przesłaniu Organizatorowi, zgodnie ze zdaniem drugim, nagrania zawierającego wykonanie przez Uczestnika utworu muzycznego lub słowno-muzycznego (dalej „Nagranie” ). Nagranie powinno zostać umieszczone na portalu youtube.com i następnie udostępnione w postaci linka/skryptu w miejscu wskazanym w Formularzu/na Stronie Konkursowej.

2. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić nie więcej niż 3 Nagrania.

3. Nagranie powinno spełniać następujące warunki:

a. nie powinno być nigdzie wcześniej nagrodzone w ramach innego, podobnego konkursu muzycznego dziełem Uczestnika,

b. nie może naruszać innych praw osób trzecich, a w tym praw do znaków towarowych, patentów, autorskich praw osobistych i majątkowych, tajemnicy handlowej lub zobowiązań o zachowaniu poufności, a także dóbr osobistych, a w tym prawa do czci i dobrego imienia;

c. nie może zawierać treści napastliwych, obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych lub w inny sposób sprzecznych z dobrymi obyczajami, np. zawierały treści pornograficzne, rasistowskie lub propagujące przemoc;

d. nie może sugerować działań niezgodnych z prawem, zachęcać do takich działań, ani ich pochwalać;

e. nie może zawierać treści stanowiących promocję produktów lub usług innych niż usługi hotelowe sieci hoteli ibis;

f. nie może zawierać treści mających charakter agitacji politycznej, w tym w szczególności wyrażać poparcia lub sprzeciwu wobec jakichkolwiek polityków lub ugrupowań politycznych, albo wobec koncepcji i poglądów politycznych stanowiących przedmiot bieżącej debaty publicznej;

g. nie może naruszać praw lub dobrego imienia Sponsora, Organizatora lub innych osób;

h. nie może w inny sposób naruszać postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa, norm społecznych i obyczajowych

3a. W przypadku gdy Nagranie wykorzystuje utwór, z którym związane są prawa autorskie innego twórcy, Uczestnik poprzez akceptację Regulaminu i zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż uzyskał prawo do korzystania z utworu na mocy odpowiedniej umowy.

4. W celu zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik powinien dokonać rejestracji na Stronie Konkursowej, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. W przypadku zgłoszenia Zespołu wymagane jest dodatkowo podanie nazwy Zespołu oraz danych wszystkich członków Zespołu.

5. Uczestnicy mogą zgłaszać Nagrania wyłącznie za pomocą mechanizmu dostępnego na Stronie Konkursowej oraz zgodnie z § 4 punkt 1 Regulaminu. Zgłaszając Nagranie Uczestnik powinien podać tytuł Nagrania oraz zamieścić krótką informację (do 1000 znaków) na swój temat.

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę, aby w przypadku zwycięstwa w Konkursie, jego imię i nazwisko(ewentualnie nazwa Zespołu) oraz wizerunek zostały opublikowane na Stronie Konkursowej oraz na innych stronach internetowych zawierających odniesienia do Konkursu, jak także w prasie, radiu, telewizji lub innych mediach.

7. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora lub Sponsora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z Nagrań, Uczestnik Konkursu będzie odpowiedzialny z tytułu wszelkich roszczeń takich osób.

§ 5 NAGRODY

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):

a. Nagrody I stopnia w postaci udziału w profesjonalnej sesji nagraniowej przy wsparciu zatrudnionych przez Organizatora producentów muzycznych w celu nagrania utworu muzycznego ( “Nagranie Audio”) a także udziału w profesjonalnej sesji wideo , służącej zarejestrowaniu artystycznego wykonania utworu zawartego w Nagraniu/wskazanego przez Uczestnika w porozumieniu z Artystą oraz Organizatorem (dalej: „Wideo”); b. Nagroda II stopnia w postaci udziału w koncercie pod nazwą „ibis. Tu mieszka muzyka – koncert finałowy”, organizowanego przez Organizatora (dalej: „Koncert”) który odbędzie się 23 listopada w hotelu ibis Warszawa Stare Miasto w Warszawie.

2. Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego rodzaju.

3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

4. Organizator zobowiązuje się ponadto do pokrycia niezbędnych kosztów pobytu oraz wyżywienia Uczestników, którzy uzyskali Nagrody I i II stopnia, w hotelu wskazanym przez Organizatora na czas niezbędne do realizacji Nagrania Audio, Wideo oraz Konkursu. Organizator pokryje także koszty podróży Uczestników, po uprzednim ustaleniu sposobu kosztów podróży z każdym z Uczestników. Koszty podróży obejmują dotarcie z miejsca zamieszkania Uczestnika znajdującego się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator zobowiązuje się ponadto do pokrycia kosztów zewnętrznych (w tym wynagrodzenia producentów muzycznych, scenografii, charakteryzacji) związanych z realizacją Wideo.

5. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

6. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że wchodzące w skład Nagród świadczenia w postaci udziału w sesji Wideo i Nagrania Audio oraz udziału w Koncercie nie podlegają podatkowi dochodowemu od nagród z uwagi na fakt, iż świadczenia te zostaną spełnione na rzecz Uczestników na podstawie odrębnych umów zawartych przez nich odpowiednio z Organizatorem i z Sponsorem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 6 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Konkurs składa się z trzech faz:

a. w fazie I Konkursu (dalej „Faza I”) spośród wszystkich Uczestników wybranych zostanie trzydziestu zwycięzców, którzy w okresie trwania Konkursu otrzymali najwięcej głosów (dalej: „Zwycięzcy Fazy I”)

b. w fazie II Konkursu (dalej „Faza II”) spośród Zwycięzców Fazy I wybranych zostanie czterech Zwycięzców , którym przyznana zostanie Nagroda I i II stopnia (dalej: „Zwycięzcy Fazy II”).

c. W fazie III Konkursu (dalej „Faza III”) spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń zostanie wybrany jeden Uczestnik, któremu zostanie przyznana Nagroda I i II stopnia (dalej: „Zwycięzca Fazy III”).

1a. Wszyscy razem Zwycięzcy Fazy II i Zwycięzca Fazy III będą łączni zwani „Zwycięzcami”, a każdy osobno „Zwycięzcą”.

2. Przez cały czas trwania Fazy I Konkursu Nagrania Uczestników prezentowane będą na Stronie Konkursowej.

3. Zwycięzca Fazy I Konkursu wybrany zostanie w drodze głosowania użytkowników sieci Internet (dalej: „Głosujący”). Jedynym kryterium decydującym o zwycięstwie w Fazie I Konkursu jest ilość otrzymanych głosów.

4. Oddawanie głosów w Fazie I Konkursu możliwe będzie od dnia 17 września 2017 roku godz. 10:00 do dnia 1 października 2017 roku godz. 23:59.

5. Oddawanie głosów w Fazie I Konkursu możliwe będzie wyłącznie za pomocą mechanizmu dostępnego na Stronie Konkursowej.

6. Każdy Głosujący może oddać w Fazie I Konkursu dowolną ilość głosów, z zastrzeżeniem, że jeden głos może zostać oddany tylko na jedno Nagranie. W przypadku oddania dwóch głosów przez tego samego Głosującego na to samo Nagranie Organizator weźmie pod uwagę wyłącznie głos oddany jako pierwszy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do pominięcia przy ustalaniu wyników Fazy I Konkursu głosów oddanych w okolicznościach wskazujących na próbę obejścia Regulaminu lub mechanizmów i zasad funkcjonowania Konkursu, w tym w szczególności poprzez używanie narzędzi masowo oddających głosy w sposób zautomatyzowany. W skrajnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania możliwości oddawania głosów przez Głosujących, podejmujących działania, o których mowa w zdaniu poprzednim.

8. Informacja o wynikach głosowania w Fazie I Konkursu zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej do dnia 02 października 2017 roku.

9. W celu wyłonienia Zwycięzców Fazy II Konkursu oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła jury konkursowe (dalej: „Jury” ) w składzie:

a) przedstawiciel Organizatora,

b) Artysta

c) przedstawiciel Sponsora

10. Jury wybierze Zwycięzców Fazy II Konkursu, kierując się subiektywnie postrzeganą wartością artystyczną Nagrań oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

11. Decyzja Jury o wyborze czterech Zwycięzców Fazy II Konkursu zostanie podjęta jednomyślnie. Obrady Jury będą zamknięte, a protokół z obrad Jury zostanie przekazany Organizatorowi w dniu 08 października 2017 roku.

12. Zwycięzca Fazy III Konkursu zostanie wybrany przez Artystę w porozumieniu z Organizatorem konkursu. Artysta wybierze Zwycięzcę Fazy III Konkursu, kierując się wartością artystyczną wszystkich przesłanych Nagrań oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie może to być żaden ze Zwycięzców Fazy II Konkursu.

13. Informacja o Zwycięzcach Fazy II i III Konkursu zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej do dnia 08 października 2017 roku.

14. Zmiana składu Jury może być dokonana przez Organizatora bez konieczności podawania przyczyny przez cały czas trwania Konkursu. Organizator Konkursu poinformuje na Stronie Konkursowej o zmianach w składzie Jury.

§ 7 REALIZACJA NAGRÓD – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W terminie 2 dni od ogłoszenia wyników Fazy I Konkursu Organizator poinformuje każdego ze Zwycięzców Fazy I o dokładnym terminie realizacji Nagrody za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na podany przez niego w Formularzu adres. W terminie 2 dni od otrzymania takiej wiadomości e-mail Zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty e-mail i potwierdzić wolę realizacji Nagrody.

2. W przypadku braku potwierdzenia przez Zwycięzcę woli realizacji Nagrody w sposób określony powyżej, Zwycięzca traci prawo do Nagrody.

3. Ze względu na charakter Nagród zmiana czasu i miejsca ich realizacji wskazanych przez Organizatora nie jest możliwa. Niestawiennictwo Zwycięzcy w miejscu i czasie realizacji Nagrody jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. Na równi z niestawiennictwem Zwycięzcy traktuje się jego stawiennictwo w stanie uniemożliwiającym prawidłową, zgodną z zasadami sztuki, realizację Nagrody.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania Nagrody, wynikającą z okoliczności leżących po stronie Zwycięzcy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo kontrolowania zgodności postępowania Uczestników z niniejszym Regulaminem. Organizator ma prawo odmówić Zwycięzcy realizacji Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po zrealizowaniu Nagrody, Organizator może zażądać zwrotu kosztów poniesionych w związku z jej realizacją oraz naprawienia wyrządzonej szkody.

6. W każdym przypadku utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody lub niezrealizowania Nagrody z innych przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Jury o dokonanie wyboru nowego Zwycięzcy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 8 REALIZACJA NAGRODY I STOPNIA

1. Realizacja Nagród I stopnia nastąpi w Warszawie w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora pomiędzy dniem 09 października 2017 roku a dniem 29 października 2017 roku.

2. Warunkiem realizacji przez Zwycięzcę Nagrody jest zawarcie pomiędzy Zwycięzcą a Organizatorem umowy licencyjnej określającej warunki realizacji Wideo oraz Nagranie Audio oraz zasady korzystania z Nagrania Audio oraz Wideo przez Organizatora na warunkach określonych poniżej (dalej obydwie umowy: „Umowa Licencyjna”).

3. Określone w Umowie Licencyjnej świadczenia Zwycięzcy obejmować będą udział w realizacji Nagrania Audio/Wideo oraz udzielenie Organizatorowi licencji i zezwoleń określonych poniżej (dalej: „Licencja”). Określone w Umowie Licencyjnej świadczenia Organizatora obejmować będą organizację sesji Nagrania Audio/Wideo oraz publikowanie Nagrania Audio/Wideo bez ograniczeń co do miejsca (w tym w szczególności na Stronie Konkursowej), formy oraz i czasu. Wymienione świadczenia Zwycięzcy i Organizatora uważane będą za równowartościowe, zaś ich rozliczenie nastąpi bezgotówkowo. Decyzja co do określenia formy, miejsca i czasu zostanie określona przez Organizatora w ramach Umowy Licencyjnej, na co Zwycięzca wyrazi zgodę, która jest warunkiem zawarcia Umowy Licencyjnej.

4. Umowa Licencyjna nie będzie nakładała na Organizatora obowiązku pokrycia oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Zwycięzcę w związku z realizacją Nagrody, a w tym kosztów podróży, noclegu i wyżywienia z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Regulaminu.

5. Licencja obejmować będzie autorskie prawa majątkowe do utworu zawartego w Nagraniu Audio/ Wideo oraz do całości wkładu twórczego wniesionego do Nagrania Audio/Wideo przez Zwycięzcę, jak również prawa pokrewne do utrwalonych w Nagraniu Audio/Wideo artystycznych wykonań Zwycięzcy.

6. Licencja będzie miała charakter wyłączny i udzielona zostanie bez ograniczeń terytorialnych 50 lat od momentu publikacji Nagrania Audio/Wideo na Stronie Konkursowej (bez prawa do wypowiedzenia Licencji, którego to prawa Uczestnik Konkursu zrzeka się.)).

7. Licencja obejmować będzie następujące pola eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), sporządzania nośnika audiowizualnego, w szczególności zapisu na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

b. wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie;

c. wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej;

d. publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie;

e. publiczne udostępnianie Nagrania Audio/Wideo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych);

f. wielokrotne przekazywanie on line w sieci internetowej, zarówno symultanicznie jak i niesymultanicznie w ramach programów telewizyjnych, jak i poza programami, video on demand, pay-per-view, na indywidualne życzenie użytkownika sieci w miejscu i czasie przez niego wybranym, zarówno w technice downloading jak i streaming, z zastosowaniem odbiorników różnego typu;

g. wielokrotne odtwarzanie za pomocą dowolnych odtwarzaczy posiadających funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i video w technologii cyfrowej, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone i innych, z zastosowaniem aplikacji programu iTunes lub innych o podobnym charakterze i funkcji.

8. Licencja o której mowa w puncie 7 odnosi się do wykorzystywania przez Organizatora Konkursu i Sponsora Konkurs Nagrania Audio/Wideo Muzycznych.

9. Licencja obejmuje prawo do korzystania z Nagrania Audio/Wideo w całości lub wybranej części oraz prawa zależne, w tym w szczególności prawo do wprowadzania zmian w utworze.

10. Licencja obejmuje prawo do korzystania z Wideo na polach eksploatacji określonych powyżej w celach promocyjnych Sponsora, a w tym w połączeniu z jego znakami towarowymi i innymi materiałami reklamowymi.

11. Niezależnie od pól eksploatacji określonych powyżej, Licencja obejmuje prawo do korzystania z Nagrania Audio/Wideo bez ograniczeń czasowych dla potrzeb wewnętrznych i autopromocyjnych Organizatora, w tym poprzez publikację na imprezach branżowych lub w prezentacjach konkursowych.

12. Łącznie z udzieleniem Licencji Zwycięzca wyrazi zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w Nagraniu Audi/Wideo w zakresie odpowiadającym Licencji, a także wybranych danych osobowych Zwycięzcy w prasie, radiu, telewizji, Internecie lub innych mediach

13. Organizator uprawniony będzie do przeniesienia Licencji oraz udzielonego łącznie z nią zezwolenia na korzystanie z wizerunku na dowolnie wybrane osoby trzecie, jak również do udzielania takim osobom dalszych licencji i zezwoleń.

14. W przypadku, gdy z uwagi na zobowiązania Zwycięzcy wynikające z umowy zawartej wcześniej z osobą trzecią, nie będzie możliwe udzielenie przez niego Licencji na zasadach określonych powyżej, Zwycięzca zobowiązany jest zapewnić udzielenie Organizatorowi analogicznej Licencji przez tą osobę trzecią, z którą łączy go ta umowa, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

15. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń majątkowych lub niemajątkowych z tytułu korzystania przez Organizatora lub jego następców prawnych z praw określonych powyżej, Zwycięzca zobowiązany będzie zaspokoić wszelkie takie roszczenia oraz pokryć wszelkie szkody, jakie Organizator lub jego następcy prawni poniosą z tytułu takich roszczeń.

§ 9 REALIZACJA NAGRODY II STOPNIA

1. Realizacja Nagrody II stopnia nastąpi 23 listopada w hotelu ibis Warszawa Stare Miasto w Warszawie.

2. Warunkiem realizacji przez Zwycięzcę Nagrody II stopnia jest zawarcie pomiędzy Zwycięzcą, a Organizatorem umowy licencyjnej określającej zasady udziału Zwycięzcy w Koncercie na warunkach określonych poniżej (dalej: „Umowa z Organizatorem”).

3. Określone w Umowie z Organizatorem świadczenia Zwycięzcy obejmować będą udział w Koncercie i artystyczne wykonanie na żywo programu artystycznego w czasie trwania do 15 minut.

4. Określone w Umowie z Organizatorem świadczenia Organizatorem obejmować będą zapewnienie udziału w Koncercie. Zwycięzcom nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za wykonanie Koncertu.

5. W ramach Koncertu, w tym również w treści wykonywanych utworów, Zwycięzca nie może:

a. naruszać praw osób trzecich, a w tym dóbr osobistych, obejmujących w szczególności prawo do czci i dobrego imienia;

b. prezentować treści lub zachowań napastliwych, obraźliwych, wulgarnych, obscenicznych lub w inny sposób sprzecznych z dobrymi obyczajami;

c. sugerować działań niezgodnych z prawem, zachęcać do takich działań, ani ich pochwalać;

d. promować produktów lub usług osób trzecich;

e. prowadzić agitacji politycznej.

6. Wykonywanie podczas Koncertu utworów, których wyłącznym autorem nie jest Zwycięzca dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku, kiedy autorskie prawa majątkowe do takich utworów powierzone zostały Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS.

7. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że celem Koncertu jest m.in. promocja marki Sponsora i w związku z tym w czasie i miejscu Koncertu mogą być prezentowane lub dystrybuowane materiały promocyjne Sponsora.

8. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Organizatora lub Sponsora jakichkolwiek roszczeń majątkowych lub niemajątkowych z tytułu działań Zwycięzcy podjętych w ramach Koncertu, a w tym w związku z treścią wykonywanych utworów, Zwycięzca zobowiązany będzie zaspokoić wszelkie takie roszczenia oraz pokryć wszelkie szkody, jakie Organizator lub Sponsor poniosą z tytułu takich roszczeń.

§ 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora lub za pomocą poczty e-mail na adres office@theproduction.pl , w każdym przypadku z dopiskiem „reklamacja – konkurs ibis”.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

§ 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Sponsor Konkursu.

2. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie ze zgodą Uczestników Konkursu wyrażaną przed przystąpieniem do Konkursu.

3. Uczestnikom i Głosującym przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

4. Przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji.

5. Sponsor Konkursu informuje, że przetwarzanie danych osobowych w Konkursie zostanie powierzone Organizatorowi Konkursu.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biorą udział w Konkursie na własny koszt. O ile co innego nie wynika z wyraźnych postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Uczestników w związku z ich udziałem w Konkursie, a w tym kosztów utrwalenia Nagrania zgłoszonego przez Uczestnika.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

3. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności regulowaną przepisami ustawy o grach hazardowych.

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem poszanowania praw nabytych Uczestników.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

You May Also Like

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: