Na podium Ela Pawełek i Piotr Zelt, fot. P. Klimek

Dodaj komentarz