Kwota 670 mln zł dla rozwoju polskich MŚP

Pierwszy polski pośrednik leasingowy programów UE na lata 2014-2020 uruchamia preferencyjne finansowanie dla polskich firm.

Od maja 2016 r. polscy przedsiębiorcy zyskają dostęp do nowej oferty preferencyjnego finansowania. Raiffeisen-Leasing Polska S.A., pierwszy polski pośrednik leasingowy instrumentów finansowych programów ramowych UE na lata 2014-2020, udostępni łącznie 670 mln zł preferencyjnego leasingu oraz pożyczek. Oferta jest efektem zaangażowania Raiffeisen-Leasing Polska S.A. w dwa programy Komisji Europejskiej: Horyzont 2020 oraz COSME.

1. Programy ramowe UE to dodatkowe źródło finansowania rozwoju gospodarek UE o łącznej wartości ponad 100 mld euro. Z programów ramowych UE korzystają na równych zasadach podmioty (np. przedsiębiorcy, jednostki badawcze) ze wszystkich państw członkowskich oraz wybranych państw kandydujących i stowarzyszonych. W programach tych uwzględniono tzw. instrumenty finansowe – tj. narzędzia pozwalające na udostępnienie przedsiębiorcom finansowania zwrotnego na korzystniejszych niż rynkowe warunkach. Preferencyjna oferta dystrybuowana jest przez Narodowych Pośredników Finansowych – krajowe instytucje finansowe, które z powodzeniem przeszły proces aplikacyjny i zyskały akceptację instytucji unijnych, w tym przede wszystkim Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. W programach UE nie występują tzw. „koperty narodowe” (gwarancje alokacji dla poszczególnych krajów), w efekcie dostęp do środków zależy przede wszystkim od jakości i konkurencyjności ofert kandydatów na pośredników, bez względu na ich pochodzenie. Wygrywają tylko najlepsze projekty.

Dwa największe programy operujące instrumentami finansowymi to COSME (Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MSP) i Horyzont 2020 (Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji). Zadaniem COSME jest wspieranie europejskich przedsiębiorstw, przede wszystkim mikro, małych i średnich, zarówno na etapie powstawania, jak i rozwoju oraz ekspansji.

W programie Horyzont 2020 można liczyć na wsparcie dla działalności badawczo-innowacyjnej, podejmowanej w przedsiębiorstwach bądź we współpracy z nimi. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy angażują się w taką działalność (i mogą wykazać to np. za pomocą patentów lub realizacji wspólnych projektów z jednostkami naukowymi), bądź też mają taki zamiar i poszukują środków na jego realizację.

„Program Horyzont 2020 ma za zadanie poprawę konkurencyjności Europy, poprzez wzrost innowacyjności i zachęcenie sektora prywatnego do zwiększenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową. Z budżetem blisko 80 mld euro stanowi główne narzędzie wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020. Polski rząd, poprzez wyspecjalizowane instytucje – krajowe punkty kontaktowe – stara się wesprzeć polskich kandydatów w staraniach o środki z tego dodatkowego źródła finansowania. Cieszę się, że w efekcie tych działań, kolejna instytucja finansowa dołącza do grona sojuszników w budowaniu innowacyjnej gospodarki w Polsce” – powiedział Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Instrumenty finansowe programów Horyzont 2020 i COSME są realizowane ze wsparciem Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), jednego z trzech filarów Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Od marca 2016 r. funkcję rządowego koordynatora ds. Planu Inwestycyjnego pełni Minister Rozwoju.

„Instrumenty finansowe UE są uzupełnieniem krajowych narzędzi wsparcia przedsiębiorczości oraz środków dostępnych w programach polityki spójności. Dają szansę na pobudzenie inwestycji prywatnych. Ogłaszana dzisiaj transakcja jest kolejną polską umową w ramach „okienka dla MŚP” Planu Inwestycyjnego dla Europy. Wierzę, że we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych UE wkrótce ogłosimy następne. Chcemy maksymalnie wykorzystać wsparcie z Planu Junckera, którego założenia korespondują z rządowym Planem na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – powiedział Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, koordynator ds. Planu Inwestycyjnego dla Europy w Polsce.

2. Dzięki umowom podpisanym z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, Raiffeisen-Leasing Polska uruchamia ofertę w ramach programów Horyzont 2020 oraz COSME. Jest przy tym pierwszym w Polsce (oraz jednym z nielicznych w Europie) pośrednikiem programów UE, oferującym finansowanie leasingiem. W ramach umowy Raiffeisen-Leasing dotyczącej programu COSME, polscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjny leasing i pożyczki o łącznej wartości 520 mln zł. Umowa została zawarta pod koniec 2015 r., natomiast obecnie następuje jej rynkowe wdrożenie. Z kolei w ramach wspierającego innowacyjność instrumentu InnovFin programu Horyzont 2020, przedsiębiorcy zyskają dostęp do kolejnych 150 mln zł preferencyjnego finansowania. W efekcie zawartej w ostatnich dniach umowy, Raiffeisen-Leasing stał się największym pośrednikiem instrumentu InnovFin w Polsce.

„Podpisanie nowych umów z instytucjami unijnymi to kontynuacja przyjętej przez nas polityki działania na rzecz rozwoju i innowacyjności polskich przedsiębiorstw – powiedział Andrzej Krzemiński, Prezes Raiffeisen-Leasing Polska S.A. – Za nasze dotychczasowe zaangażowanie w wykorzystanie środków UE zostaliśmy wyróżnieni m.in. tytułem Lidera Unijnych Instrumentów Finansowych. Traktujemy to jako zobowiązanie wobec polskich przedsiębiorców, czego wynikiem jest uruchomienie nowej oferty, w ramach programów 2014-2020. Chcemy być blisko naszych klientów i pomagać im w wykorzystaniu ogromnego potencjału środków unijnych do wspierania podnoszenia ich innowacyjności i konkurencyjności.

Oferta Raiffeisen Leasing w ramach InnovFin – instrumentu finansowego wspierającego innowacyjność przedsiębiorstw – obejmuje finansowanie leasingiem lub pożyczką o wartości od 100 tys. do 4 mln zł (25-930 tys. EUR). Mikro, mali i średni przedsiębiorcy ubiegający się o preferencyjne finansowanie muszą wypełnić przynajmniej jedno z umownych kryteriów innowacyjności. Mogą przy tym liczyć na bardziej atrakcyjną strukturę transakcji, niż w ramach standardowego finansowania, a więc np. na korzyści cenowe.

Komentując podpisanie umowy, Pier Luigi Gilibert, Prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, powiedział: „Z przyjemnością ogłaszam przystąpienie Raiffeisen-Leasing Polska do instrumentu InnovFin SME Guarantee. Porozumienie pozwoli na udostępnienie finansowania ze wsparciem UE, dla wsparcia innowacyjnych projektów realizowanych na polskim rynku”.

Z kolei oferta dla MŚP w ramach COSME obejmie preferencyjny leasing lub pożyczki o wartości od 25 do 150 tys. EUR (104-600 tys. PLN). Środki te mogą służyć do sfinansowania m.in. zakupu pojazdu dostawczego, sprzętu IT, linii produkcyjnej lub maszyn niezbędnych do rozwoju firmy. Dzięki wsparciu UE, Raiffeisen-Leasing Polska S.A. zaoferuje m.in. wydłużony okres spłaty oraz obniżone wymagania dotyczące zabezpieczenia i wkładu własnego, co często decyduje o możliwości objęcia finansowaniem danego przedsiębiorcy ze świetnym pomysłem biznesowym. Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o obniżenie do zera wstępnej opłaty leasingowej.

Preferencyjne finansowanie w ofercie Raiffeisen-Leasing Polska S.A. będzie dostępne przez dwa lata, z możliwością przedłużenia. Finansowanie ze wsparciem UE nie stanowi pomocy publicznej.

„Główną korzyścią dla przedsiębiorców korzystających z finansowania w ramach programów UE jest znaczne uatrakcyjnienie warunków dostępu do finansowania. Dzięki temu firmy, szczególnie proinnowacyjne, które dzisiaj mają trudności z uzyskaniem finansowania na warunkach rynkowych, będą mogły liczyć na leasing lub pożyczkę dla swoich inwestycji” – powiedział Andrzej Krzemiński, Prezes Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

3. W procesie inicjowania, aplikowania i wdrożenia instrumentów programów ramowych UE Raiffeisen-Leasing Polska współpracuje z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE (KPK).

„Gratuluję sukcesu nowemu Narodowemu Pośrednikowi Finansowemu, szczególnie w zakresie udanego kontraktu w ramach Horyzont 2020 – powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego – Raiffeisen-Leasing Polska podjął się ważnego wyzwania: finansowania innowacji – i mam nadzieję, że przykład ten zachęci także inne polskie instytucje finansowe. Należy podkreślić, że Raiffeisen-Leasing należy do ścisłej elity naszych instytucji finansowych w zakresie instrumentów europejskich. Nie tylko pozyskuje, w otwartej, międzynarodowej konkurencji, dodatkowe wsparcie inwestycyjne dla polskich przedsiębiorców, ale konsekwentnie kontynuuje politykę wspierania innowatorów. KPK z przyjemnością będzie wspierał Raiffeisen-Leasing Polska również w ramach inaugurowanego dzisiaj, nowego mandatu.

W celu wsparcia jak najszerszego wdrożenia wprowadzanych na rynek instrumentów finansowych UE, KPK zawarł 28 kwietnia br. porozumienie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w sprawie współpracy w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH). W efekcie Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE staje się drugą polską instytucją odpowiedzialną za działalność informacyjną, promocyjną i doradczą w zakresie Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Przedmiotem aktywności KPK będą unijne instrumenty finansowe objęte wsparciem EFSI. W celu wzmocnienia relacji pomiędzy światem nauki, biznesu i finansów z wykorzystaniem instrumentów finansowych UE, 26 kwietnia 2016 r. Krajowy Punkt Kontaktowy zawarł także umowę z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, partnerem i współgospodarzem dzisiejszej konferencji.

„Inaugurowana dzisiaj oferta finansowa to bardzo dobra wiadomość, nie tylko dla przedsiębiorców, ale i dla sektora naukowo-badawczego. Dostęp innowatorów do finansowania komercyjnego jest bowiem jedną z podstawowych bolączek przy współpracy obu sektorów. Dlatego z przyjemnością nawiążemy współpracę z KPK i Raiffeisen-Leasing Polska, przez nasze Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, aby budować warunki dla inicjowania, inkubacji i rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości” – powiedział prof. dr hab. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest liderem nowoczesnych rozwiązań w zakresie finansowania biznesu. Od 1998 roku buduje swoją wiarygodność i rozpoznawalność na polskim rynku, pozostając jednym z najbardziej zaufanych podmiotów wspierających rozwój polskich przedsiębiorstw. Od 2015 roku Spółka jest jedną z największych firm leasingowych w Polsce i niekwestionowanym liderem finansowania ze wsparciem UE. Zajmuje drugie miejsce w kategorii finansowania samochodów osobowych, jest również jednym z wiodących podmiotów w finansowaniu innych środków trwałych, tj. pojazdów, środków transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń oraz nieruchomości.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego celem jest poprawa dostępu do finansowania dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. EFI opracowuje i wdraża instrumenty finansowe realizowane z udziałem pośredników finansowych: banków, firm leasingowych, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych bądź też funduszy kapitałowych. Oferuje m.in. instrumenty gwarancyjne, kapitał wysokiego ryzyka oraz instrumenty wsparcia mikrofinansowania. Ze względu na skalę działalności, EFI jest wiodącym graczem na europejskim rynku inwestycji Private Equity i Venture Capital, jak również w zakresie produktów gwarancyjnych dla finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikrofinansowania.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE. Obsługuje wszystkie programy UE, w których uwzględnione zostały instrumenty finansowe dla przedsiębiorców, jest również częścią polskiego systemu wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy. KPK prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. Działa na podstawie uchwały Rady Ministrów, w ramach programu wieloletniego realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Usługi KPK są świadczone bezpłatnie, na terenie całego kraju.

Więcej nt. COSME, Horyzont 2020 oraz Planu Inwestycyjnego dla Europy: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Źródło informacji: KPK ds. Instrumentów Finansowych UE

You May Also Like

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: