Życie rodzinne najważniejsze dla młodego pokolenia Polek i Polaków

Czy mężczyźni są gotowi na większe zaangażowanie w życie rodzinno-domowe, a kobiety zdają się tego nie dostrzegać? W jaki sposób różnice w percepcji sukcesu życiowego przekładają się na codzienne funkcjonowanie obok siebie przedstawicieli różnych pokoleń? Jakie bariery na swojej drodze zawodowej napotykają Polki i Polacy? Te i inne ważne zagadnienia dotyczące ról obejmowanych przez współczesne kobiety i mężczyzn zbadano w projekcie badawczym firmy Henkel Współczesne Polki i Polacy: nowe role, nowe wyzwania.

Badanie na zlecenie Henkel Polska przeprowadzone zostało na reprezentatywnej próbie Polaków (n=1008) przez firmę Maison & Partners w drugiej połowie 2017 r. Miało ono na celu przeanalizowanie różnic między kobietami i mężczyznami w percepcji podziału ról
i obowiązków w gospodarstwach domowych a także trudności, z jakimi przychodzi zmagać się współczesnym Polkom i Polakom na rynku pracy.

RECEPTA NA UDANE ŻYCIE

Zapytani o własną receptę na sukces życiowy respondenci, niezależnie od płci, w największym stopniu upatrują go w posiadaniu szczęśliwej, kochającej się rodziny, posiadaniu dzieci oraz możliwości umiejętnego łączenia szczęścia rodzinnego z udanym życiem zawodowym. Tak odpowiedziało odpowiednio 53%, 19% i 30% mężczyzn oraz 41%, 21% i 26% kobiet. Dopiero kolejne, rzadziej wybierane odpowiedzi uwidaczniają różnice między płciami. Mężczyźni za czynniki sukcesu osobistego zdecydowanie częściej uważają posiadanie dobrze płatnej pracy (19%), odniesienie sukcesu finansowego (17%) czy też wolność i życie bez zobowiązań (13%). Z kolei kobiety wskazują na bycie potrzebnym (19%), posiadanie dobrze płatnej pracy (11%) i samorozwój (10%).

Definiowanie sukcesu życiowego różni się nie tylko w zależności od płci, ale również wieku badanych. Dla pokolenia 20-latków, najważniejsza jest rodzina (M-66%, K-54%) i posiadanie dzieci (M-57%, K-39%). Najmłodsze kobiety dążą przy tym do rozwijania swoich pasji i zainteresowań znacznie częściej niż mężczyźni (K-22%, M-7%). Z wiekiem zachodzi zmiana: panie około 30-stki i 40-stki zdecydowanie najbardziej cenią rodzinę (67%) i związane z tym osiąganie work-life balance (43%). Jeśli priorytetem jest dla nich praca, to taka, w której można się rozwijać. Panowie w tym wieku zdecydowanie częściej wymieniają priorytety materialne takie jak posiadanie dobrze płatnej pracy (33%) czy ogólnie – odniesienie sukcesu finansowego (31%). Dopiero po 50. roku życia następuje zgoda w kwestii priorytetów życiowych. Zarówno kobiety jak i mężczyźni w tym wieku utożsamiają sukces życiowy ze szczęśliwą rodziną i równowagą między życiem prywatnym i zawodowym.

Respondenci zostali także zapytani o idealny scenariusz na życie – zarówno kobiety (49%) jak i mężczyźni (37%) na pierwszym miejscu wskazali możliwość łączenia pracy zawodowej z zajmowaniem się domem/dziećmi. W dalszej kolejności przedstawiciele obu płci wskazali rezygnację z pracy zawodowej, jednak z odmiennych powodów: kobiety chciałyby poświęcić swój czas na zajmowanie się domem (23%), a mężczyźni dążyliby do rozwijania swoich pasji (23%).

POLKI I POLACY W SFERZE DOMOWEJ

Zbadano także postrzeganie podziału ról w życiu codziennym współczesnych Polek i Polaków.

Okazuje się, że niemal 50% zarówno kobiet jak i mężczyzn zapytanych o to, kto
w gospodarstwie domowym pełni funkcję tzw. głowy rodziny, twierdzi, że u nich w domu nie ma takiego podziału. Na siebie jako głowę rodziny wskazuje 46% mężczyzn i 33% kobiet. Partnerkę/partnera w tej roli wskazuje zaledwie 6% mężczyzn i 22% kobiet.

Wyniki te stoją w opozycji do pytania o to, kto w gospodarstwie domowym ma decydujący głos w rozmaitych obszarach wspólnego życia (takich jak opieka/edukacja/wychowanie dzieci, plany wakacyjne, wyposażenie mieszkania). Mężczyźni w większości deklarują, że decyzje podejmowane są wspólnie, a w drugiej kolejności przypisują partnerce decyzyjną rolę. Co ciekawe, z takim podziałem „realnej władzy” w domu zgadzają się również kobiety. One również najczęściej mówią o wspólnocie decyzji, jednak w drugiej kolejności to sobie przypisują rolę decyzyjną. Jedyny obszar pozostający tak naprawdę w sferze decyzyjnej mężczyzn, z czym zgadzają się zasadniczo obie strony, dotyczy zakupu
i serwisowania samochodu.

Wydaje się, że sfera decyzji rzutuje na percepcję podziału obowiązków wykonywanych
w gospodarstwach domowych. Tu też mamy do czynienia z całkiem różnymi punktami widzenia kobiet i mężczyzn. Zapytane o szereg obowiązków domowych, takich jak sprzątanie, przygotowywanie posiłków, płacenie rachunków, czy załatwianie spraw urzędowych,
kobiety w przeważającej części (50-80%) przyznają, że to one są odpowiedzialne za ich wykonywanie. Wskazania, że obowiązki te wykonywane są wspólnie, pojawiają się w 13%-29% odpowiedzi, natomiast wskazania na partnera, który angażuje się
w prace domowe, oscylują wokół 10%.
Percepcja panów w tej kwestii jest inna. Przeważnie twierdzą oni, że obowiązki domowe wykonywane są wspólnie (40-60%) a jednocześnie zdecydowanie częściej niż kobiety to siebie wskazują jako wykonawcę poszczególnych prac. Tylko w nielicznych sferach (np. pranie, prasowanie) przyznają, że to faktycznie do parterki należy wykonywanie tych zadań.

Percepcja włączania się panów w obowiązki domowe jest wyraźnie inna dla każdej płci i być może w tym kontekście naturalne wydaje się, że w pytaniu o idealny podział obowiązków domowych zdecydowanie więcej kobiet (50%) niż mężczyzn (31%) wskazuje potrzebę wspólnego ustalania podziału obowiązków a następnie przestrzegania tego podziału.

POLACY I POLKI NA RYNKU PRACY

Drugim badanym obszarem, obok prywatnego życia współczesnych Polek i Polaków, była sfera wyzwań zawodowych. Okazuje się, że za największą barierę na tym polu zarówno kobiety (39%) jak i mężczyźni (40%) uznają bycie wynagradzanym poniżej kwalifikacji i jest to jedyny punkt, w którym są zgodni. Dla mężczyzn w pracy dolegliwe są także „szklany sufit” (30%), syndrom wypalenia zawodowego (26%) i zjawisko mobbingu (20%). Kobiety najczęściej spotykają się z takimi barierami jak: lęk przed zmianą pracy (21%), zjawisko dyskryminacji i niedoceniania kobiet (21%) a także problem z pogodzeniem życia zawodowego z prywatnym (17%).

Jakie więc kryteria musiałby spełniać idealny pracodawca, by umożliwić współczesnym pracownikom łączenie pracy z dbaniem o dom? Zdaniem zarówno większości mężczyzn jak i kobiet byłoby to wprowadzenie elastycznego czasu pracy (K-49%, M-65%) oraz możliwość pracy z domu w ustalonym wspólnie z pracodawcą zakresie (K-47%, M-46%). Dodatkowo kobiety wskazywały także na tworzenie przyzakładowych żłobków/przedszkoli i na możliwość pracy na część etatu.

Jak kształtuje się portret współczesnych Polek i Polaków?

Na jakie największe bariery natrafiają w życiu? Wydaje się, że jesteśmy świadkami zmiany idącej w kierunku partnerstwa, aczkolwiek perspektywy kobiet i mężczyzn różnią się w tym obszarze. Kobiety wciąż są przekonane, że mężczyźni mają stanowczo zbyt mały udział w życiu domowym i rodzinnym. Mężczyźni zaś twierdzą, że te proporcje się zmieniają, i że przejmują oni coraz więcej obowiązków od swoich partnerek. W sferze deklaratywnej jednak panowie mają tendencję do nieco stereotypowego postrzegania roli kobiet. Jest też i druga strona tego medalu – kobiety co prawda są zdecydowanie za partnerstwem w domu, ale trudno im oddać władzę nad domowym ogniskiem, które historycznie było właśnie ich domeną. Rozdźwięk istnieje także w kwestii określenia priorytetów zależnie od wieku. Tutaj partnerzy, w okresie największej aktywności zawodowej i posiadania rodziny, rozmijają się. Kobiety 30- i 40-letnie najbardziej cenią sobie bowiem rodzinę i work-life balance, mężczyźni zaś w tym wieku zdecydowanie stawiają na osiągnięcie sukcesu finansowego i zawodowego oraz zdobycie dobrze płatnej pracy.


INFORMACJE O BADANIU

Badanie „Współczesne Polki i Polacy: nowe role, nowe wyzwania” zostało przeprowadzone
w drugiej połowie 2017 r. przez instytut badawczy Maison & Partners na zlecenie firmy Henkel Polska. Celem badania było poznanie opinii i postaw Polaków w zakresie postrzegania podziału ról między kobietami i mężczyznami oraz zrozumienie barier na polskim rynku pracy. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na panelu badawczym ARIADNA na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków N= 1008.

O firmie Henkel Polska

Henkel  jest firmą globalną, o zrównoważonej i różnorodnej ofercie produktów i usług. Dzięki wiodącym markom, innowacjom i technologiom spółka zajmuje czołowe pozycje rynkowe zarówno w sektorze przemysłowym jak i dóbr konsumpcyjnych. Henkel Adhesive Technologies (dział klejów budowlanych i konsumenckich oraz technologii dla przemysłu) jest światowym liderem rynku klejów. Działy Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyków) zajmują wiodące pozycje na wielu rynkach świata i w wielu grupach asortymentowych. Firma, założona w 1876, działa i odnosi sukcesy od ponad 140 lat. W 2016 Henkel odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 18,7 mld oraz skorygowany zysk operacyjny na poziomie 3,2 mld EUR. Wartość przychodów ze sprzedaży trzech najważniejszych marek Henkla Persil, Schwarzkopf oraz Loctite – przekroczyła 6 mld EUR. Firma zatrudnia na całym świecie ok. 50 000 pracowników, tworzących zaangażowany i zróżnicowany zespół, o silnej kulturze korporacyjnej, wspólnym systemie wartości
i dążeniu do kreowania trwałej wartości. Jako uznany lider zrównoważonego rozwoju
Henkel zajmuje czołowe miejsca w wielu międzynarodowych indeksach i rankingach. Akcje uprzywilejowane spółki wchodzą w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX. Więcej informacji na www.henkel.com oraz www.henkel.pl

fot. pixaby cco

You May Also Like

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: